Sluit en terug naar home

Algemene voorwaarden Balduk Finance B.V.

Artikel 1. Algemeen

 1. Balduk Finance begeleidt ondernemers met hun boekhouding, salarisadministratie, in-house administratie, belastingaangiftes en geeft fiscaal advies. Balduk Finance geeft uitvoering aan door haar verworven opdrachten; Balduk Finance is ingeschreven bij de KvK onder nummer 91393698.
 2. Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon voor wie op basis van deze voorwaarden opdrachten worden verricht.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst van opdracht tussen Balduk Finance en een Opdrachtgever waarop Balduk Finance deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten, waarbij door Balduk Finance derden zijn ingeschakeld.
 6. Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Balduk Finance en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien Balduk Finance niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Balduk Finance in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Balduk Finance zijn 30 dagen geldig en daarna vrijblijvend.
 2. Balduk Finance kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Reis- en parkeerkosten zijn bij de hiervoor bedoelde prijzen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Verblijfskosten, indien van toepassing, worden in overleg vastgesteld.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Balduk Finance daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Balduk Finance anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Balduk Finance niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Opdracht, contractduur en uitvoering

 1. Alle door Balduk Finance te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht.
 2. De overeenkomst van opdracht komt tot stand zodra Balduk Finance de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd of zodra Opdrachtgever de door Balduk Finance uitgebrachte offerte binnen de daarin gestelde termijn in zijn geheel schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard.
 3. De overeenkomst van opdracht of de overeenkomst tussen Balduk Finance en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van diensten of zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Balduk Finance daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Aan Balduk Finance moet daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. Balduk Finance heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien door Balduk Finance of door Balduk Finance ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Balduk Finance is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte, bijvoorbeeld per maand, afzonderlijk te factureren.

Artikel 4. Wijziging overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is Balduk Finance gerechtigd daaraan pas uitvoering te geven nadat Balduk Finance en Opdrachtgever akkoord zijn gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Balduk Finance op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Balduk Finance een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 3. Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd, worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.
 4. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Balduk Finance kan worden toegerekend, heeft Balduk Finance recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten.
 5. Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen die Balduk Finance ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.
 6. Indien de opdracht ten gevolge van aan Balduk Finance onbekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Balduk Finance het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. De eventuele meer- of minderkosten worden hierbij verrekend.
 7. Indien tussen het sluiten van de overeenkomst en de aflevering meer dan 3 maanden tijd zit en de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen na deze periode stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Balduk Finance gerechtigd deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen.
 8. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij
  • Balduk Finance dan alsnog bereid is om de overeenkomst zoals oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • De prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Balduk Finance rustende verplichting ingevolge de wet.
 9. Balduk Finance heeft het recht om de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen als gevolg van wettelijke maatregelen; eventuele directe of indirecte, uit wettelijke maatregelen voortvloeiende extra kosten mogen, met ingang van de eerstvolgende factuurdatum, aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Balduk Finance is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
  • na het sluiten van de overeenkomst Balduk Finance ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of
  • door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Balduk Finance kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Verder is Balduk Finance bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen van dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich op een andere wijze omstandigheden voordoen van dien aard dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Balduk Finance kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst buitengerechtelijk wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Balduk Finance op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Balduk Finance de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Balduk Finance tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Balduk Finance recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan heeft Balduk Finance het recht de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Balduk Finance vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang buitengerechtelijk op te zeggen, zonder enige verplichting van Balduk Finance tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Balduk Finance op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 9. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging in de rechtspositie van één der partijen optreedt, gaat de overeenkomst over op de rechtsopvolger van die partij, tenzij de overeenkomst conform deze voorwaarden rechtmatig is beëindigd voordat de wijziging geëffectueerd wordt. Balduk Finance kan van de rechtsopvolger(s) van Opdrachtgever nakoming van de overeenkomst vorderen. De partij die een wijziging zal ondergaan, is verplicht de contractspartij uiterlijk twee maanden voordat de wijziging van de rechtspositie wordt geëffectueerd deze wijziging door te geven. De rechtsopvolger van de partij die de wijziging heeft ondergaan, is aansprakelijk voor de schade die de contractspartij uit het niet nakomen van de verplichtingen van dit artikel lijdt.

Artikel 6. Verplichtingen Balduk Finance

 1. Balduk Finance verplicht zich tegenover Opdrachtgever tot het (laten) uitvoeren van de opdracht volgens de overeenkomst van opdracht. Balduk Finance zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Balduk Finance heeft een inspannings- en leveringsverplichting. Balduk Finance biedt geen garanties over de resultaten die behaald worden.

Artikel 7. Inschakeling derden

Na instemming met Opdrachtgever is Balduk Finance gerechtigd om de opdracht geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren. Opdrachtgever stemt in met de overdracht door Balduk Finance aan die derde van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door Balduk Finance met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). In dat geval ligt de aansprakelijkheid bij de derde partij en is de aansprakelijkheidsverzekering van Balduk Finance niet van toepassing.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Balduk Finance tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Balduk Finance toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden wanneer Opdrachtgever wenst dat de werkzaamheden zijn / haar locatie worden uitgevoerd.
 3. Balduk Finance heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de verplichtingen krachtens artikel 8 lid 1 en lid 2 heeft voldaan. De uit de vertraging voortvloeiende kosten worden volgens de dan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Balduk Finance tijdig kan beschikken over een veilige werkomgeving en over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting en alle overige uit de overeenkomst voortvloeiende gangbare mogelijkheden, zoals een werkende internetverbinding. Zaken als elektriciteit worden door Opdrachtgever gratis beschikbaar gesteld.
 5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Balduk Finance horen, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk van Balduk Finance daarvan geen vertraging ondervindt.
 6. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Balduk Finance over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor archivering van documenten en de verplichte bewaartermijn van 7 jaar.

Artikel 9. Prijs en betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen van Balduk Finance zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Balduk Finance heeft het recht om periodiek te factureren.
 3. De factuur moet binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald.
 4. Betaling moet plaatsvinden in de valuta waarin is gefactureerd naar het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer.
 5. Balduk Finance heeft het recht om een voorschot op de uiteindelijke betaling aan Opdrachtgever in rekening te brengen en pas te beginnen met de werkzaamheden nadat bedoeld voorschot is betaald.
 6. Balduk Finance heeft het recht om facturen van door Balduk Finance bij externe leveranciers op verzoek van Opdrachtgever aangeschafte zaken direct door te berekenen aan Opdrachtgever.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om te betalen declaraties te verrekenen met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook.
 8. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege in verzuim en is hij, naast het factuurbedrag, de door Balduk Finance te maken kosten voor incassering van het factuurbedrag aan Balduk Finance verschuldigd, alsmede, over het totaal verschuldigde bedrag, een rente van 2% per maand voor particulieren en consumenten en een rente van 8% voor bedrijven en overheidsorganisaties per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Hierbij wordt een deel van een maand voor een gehele maand gerekend. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 9. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan kan Balduk Finance nadat Opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden voor Opdrachtgever opschorten totdat Opdrachtgever al hetgeen hij aan Balduk Finance verschuldigd is, betaald heeft.
 10. Indien Opdrachtgever meent dat hij niet verplicht is om een (gedeelte) van een factuur te betalen, laat hij dit binnen veertien dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Balduk Finance weten.

Artikel 10. Overmacht

 1. Balduk Finance is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst van opdracht indien Balduk Finance daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid, die niet is te wijten aan de schuld van Balduk Finance, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Balduk Finance komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast dat wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Balduk Finance geen invloed kan uitoefenen, onder meer een verhindering van de personen of middelen tot het uitvoeren van de werkzaamheden van de opdracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte, pandemie, stakingen of uitsluitingen, overheidsbelemmeringen, natuurrampen of regelingen die de uitvoering van de werkzaamheden bezwaarlijk maken.
 3. Balduk Finance kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade indien Balduk Finance vanwege overmacht de opdracht tijdelijk of definitief niet kan uitvoeren.
 5. Voor zover Balduk Finance ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Balduk Finance gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Klachten

 1. Opdrachtgever kan schriftelijk een klacht indienen bij Balduk Finance, maar niet later dan 14 dagen na de datum waarop de desbetreffende werkzaamheden zijn afgerond. Bij overschrijding van die termijn komt elke aanspraak tegenover Balduk Finance ter zake van klachten en fouten te vervallen.
 2. In geval van een door Balduk Finance gegrond bevonden klacht over verrichte werkzaamheden heeft Balduk Finance het recht de betreffende werkzaamheden opnieuw te (laten) verrichten, alles binnen een redelijke termijn. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Balduk Finance in staat is adequaat te reageren.
 3. Balduk Finance kan slechts klachten ter zake van verrichte werkzaamheden in behandeling nemen indien Opdrachtgever niet zelf werkzaamheden met betrekking tot de klacht heeft uitgevoerd c.q. laten uitvoeren.
 4. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting ten aanzien van de in geschil zijnde werkzaamheden niet opgeschort.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Indien Balduk Finance aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Balduk Finance is niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van, in overleg met Opdrachtgever, ingeschakelde derden.
 3. Balduk Finance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Balduk Finance is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien Balduk Finance aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid direct is ontstaan.
 5. Bij langlopende opdrachten is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de gemiddelde factuurwaarde gedurende één kalendermaand.
 6. De verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Balduk Finance is in ieder geval nooit groter dan het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 7. Balduk Finance kan slechts klachten ter zake van verrichte werkzaamheden in behandeling nemen indien Opdrachtgever niet zelf werkzaamheden met betrekking tot de klacht heeft uitgevoerd c.q. laten uitvoeren.
 8. Balduk Finance is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen van communicatie (bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet aflevering, openbaarmaking, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten door derden of ontstane schade door hard- en/of software of overbrenging van virussen en dergelijke).
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Balduk Finance.

Artikel 13. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Balduk Finance voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Balduk Finance toerekenbaar is. Indien Balduk Finance uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever verplicht Balduk Finance zowel buiten als in rechte bij te staan en direct al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Balduk Finance, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Balduk Finance en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 14. Intellectuele eigendom en auteursrechten

Balduk Finance behoudt de exploitatierechten en bevoegdheden van de door haar gemaakte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, sjablonen en berekeningen, software en elektronische bestanden, die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dit betekent dat Opdrachtgever of anderen het beschermde werk niet openbaar mogen maken en/of verveelvoudigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Het is Opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van Balduk Finance te gebruiken, te kopiëren of aan derden te overhandigen. Opdrachtgever mag geen wijzigingen aanbrengen in het beschermde werk van Balduk Finance.

Artikel 15. Geheimhouding

Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Balduk Finance partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter van de vestigingsplaats van Balduk Finance is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Balduk Finance het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.