Sluit en terug naar home

Privacy Policy

Balduk Finance B.V., gevestigd aan De Wellenkamp 1468; 6545 NJ Nijmegen, bekend onder Kamer van Koophandel nummer 91393698 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inleiding

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik persoonsgegevens. Ik kan deze gegevens van jouzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via mijn website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens in het kader van mijn dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld jouw werkgever). Met deze privacyverklaring informeer ik jou over hoe ik met deze persoonsgegevens omga.

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens ik verwerk hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Functie contactpersonen;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • Burgerservicenummer (alleen indien nodig!);
 • Pasfoto (alleen indien strikt nodig! Bijvoorbeeld voor personeelsdossier);
 • Leeftijd;
 • Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn;
 • Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);

Bovenstaande betekent concreet ook dat ik jouw persoonsgegevens gebruik voor marketingdoeleinden of om jou reclamematerialen te sturen of berichten over mijn diensten, als ik daarvan denk dat deze voor jou van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat ik contact met je opneem om feedback te vragen over diensten die door mij zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat ik persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen wil verwerken en dat ik jou daar expliciet toestemming voor zal vragen. Indien ik persoonsgegevens die ik mag verwerken op basis van jouw toestemming ooit voor andere of meer doelen wil verwerken, zal ik je daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kan ik jouw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van mijzelf en die van mijn gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kan ik gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die ik niet in huis heb. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van jouw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld mijn systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies ik betreffende jouw opdracht inwin. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zal ik met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zal ik alleen derden inschakelen van wie ik kan en mag uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden jouw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat ik jouw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Ik zal in geen enkel geval jouw persoonsgegevens zonder jouw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijnen

Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit de beroepsvereniging.

Beveiliging

Balduk fiannce neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van jou heb (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van mijn verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door mij te latenoverdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien je dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stel ik jou, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Ik streef ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat ik dit datalek heb ontdekt of daarover door mijn (sub)verwerkers ben geïnformeerd.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vraag ik je hierover met mij contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Tot slot

Ik hoop je met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van mijn privacy beleid.

Mocht je echter vragen hebben over hoe ik omga met persoonsgegevens, dan hoor ik dat graag.